Το Σωματείο Επαγγελματιών ΑΦήγησης Ιστόρησης (Σ.ΕΠ.ΑΦ.Ι.), ιδρύθηκε τον Μάιο του 2021. Ως απάντηση στην περαιτέρω επιδείνωση των εργασιακών μας συνθηκών, αφηγήτριες και αφηγητές απ’ όλη την Ελλάδα, επιλέξαμε να οργανωθούμε σωματειακά και να ξεκινήσουμε έναν αγώνα αναγνώρισης και διάδοσης της Αφήγησης-Ιστόρησης ως επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η Αφήγηση – Ιστόρηση είναι αρχέγονη τέχνη και αποτελεί τη βάση της ανθρώπινης επικοινωνίας, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της δημιουργικής σκέψης, ενώ  είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου. Μέσα από την Αφηγηματική Τέχνη τιμάται η Ανθρώπινη Γλώσσα ως πηγή Φαντασίας και Στοχασμού.  Ο/Η επαγγελματίας Αφηγητής/-τρια – Ιστορητής/-τρια ασκεί την τέχνη της Αφήγησης-Ιστόρησης ως κύρια ή ως δευτερεύουσα επαγγελματική δραστηριότητα για τον βιοπορισμό του/της σε συστοιχία με άλλα συναφή επαγγέλματα στον χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού.

Ενδεικτικά, αφηγηματικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, βιβλιοθήκες, μουσεία, χώρους Τέχνης και Πολιτισμού, εγχώρια και διεθνή φεστιβάλ, Δήμους και Περιφέρειες αλλά και σε δομές Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Οι σκοποί του Σωματείου είναι οι ακόλουθοι:

 1. Η επίσημη αναγνώριση του επαγγέλματος από το Ελληνικό Κράτος ως αυτοτελούς κλάδου επαγγελματικής δραστηριότητας.
 2. Η παρακολούθηση, η προστασία και η υπεράσπιση των οικονομικών, καλλιτεχνικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών, συνδικαλιστικών και γενικότερων επαγγελματικών συμφερόντων, αιτημάτων και δικαιωμάτων των επαγγελματιών αφηγητών/-τριών – ιστορητών/-τριών και εν γένει αφηγητών/-τριών – ιστορητών/-τριών.
 3. Η προστασία, κατοχύρωση, εξασφάλιση και διεκδίκηση της είσπραξης των αποδοχών των μελών του Σωματείου από τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενό τους εργοδότη καθώς και των δικαιωμάτων πνευματικής τους ιδιοκτησίας (συγγενικά δικαιώματα).
 4. Η διερεύνηση και συμβολή στην δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας αφηγητών/-τριών – ιστορητών/-τριών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 5. Η καθιέρωση στην κοινή γνώμη της αφήγησης-ιστόρησης ως ανεξάρτητης μορφής τέχνης.
 6. Η ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των αφηγητών/-τριών – ιστορητών/-τριών και των μελών συναφών κλάδων.
 7. Η με κάθε τρόπο προαγωγή και καλλιέργεια των μελών του ως αφηγητών/-τριών – ιστορητών/-τριών και η ενημέρωση και η επιμόρφωση των μελών του Σωματείου για ζητήματα που αφορούν το επάγγελμά τους και η προαγωγή της έρευνας και της γνώσης στο αντικείμενο της εργασίας τους.
 8. Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την πρόοδο της αφηγηματικής παιδείας, δηλαδή της δυνητικής εκπαίδευσης των αφηγητών/-τριών – ιστορητών/-τριών και του ρόλου τους ως εκπαιδευτών/-τριών.
 9. Η καλλιέργεια των αξιών που προάγουν την ισότητα και την ειρηνική συμβίωση τωνανθρώπων, ανεξάρτητα από κάθε είδους διαφορές, φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκεύματος κ.ά., καθώς και η προώθηση από το Σωματείο των αρχών της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ελευθερίας της έκφρασης και του λόγου.
 10. Η ενεργός συμμετοχή του Σωματείου στον ευρύτερο διάλογο που αφορά τα γράμματα και τις τέχνες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
 11. Η λειτουργία του ως συμβουλευτική δομή στον τομέα της αφήγησης για τα εθνικά, ευρωπαϊκά ή και διεθνή θεσμικά όργανα καθώς και για την UNESCO και άλλες αρμόδιες αρχές και θεσμούς.
 12. Η αναζήτηση, ενημέρωση των μελών του ή/και η απορρόφηση κονδυλίων από Ευρωπαϊκά, Διεθνή ή και Εντόπιων Προγράμματα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τους σκοπούς του Σωματείου